0

- nu alle dagen geopend -- nu alle dagen geopend -> Openingstijden

0

- nu alle dagen geopend -- nu alle dagen geopend -> Openingstijden

Huur-/Verhuurbrouwovereenkomst

HUUR-/VERHUURBROUWOVEREENKOMST (beta)

 

Ondergetekenden,

 1. Dhr/mevr […naam ondernemer…], h.o.d.n. […naam brouwerij…], gevestigd te […adres…], hierna te noemen “Huurbrouwer”; >>> indien eenmanszaak

en

 1. De besloten vennootschap Het Brouwdok, gevestigd te Nieuwe Willemskade 8, rechtsgeldig vertegenwoordigd door W. Ypenga, hierna te noemen “Verhuurbrouwer”;

beide gezamenlijk hierna te noemen “Partijen”

In aanmerking nemende dat,

 1. Huurbrouwer een of meerdere bieren wenst te brouwen, maar zelf niet over (voldoende) brouwcapaciteit beschikt;
 2. Verhuurbrouwer een professionele brouwerij exploiteert en over voldoende (extra) brouwcapaciteit beschikt;
 3. Huurbrouwer gebruikt wenst te maken van de bij Verhuurbrouwer aanwezige (extra) brouwcapaciteit door Verhuurbrouwer opdracht te geven een of meerdere bieren te brouwen;
 4. Verhuurbrouwer de aanwezige (extra) brouwcapaciteit beschikbaar wenst te stellen om in opdracht van Huurbrouwer een of meerdere bieren te brouwen;
 5. Partijen de voorwaarden waaronder Verhuurbrouwer de opdracht van Huurbrouwer uitvoert, nader wensen vast te leggen in deze overeenkomst (hierna te noemen “Overeenkomst”).

verklaren te zijn overeengekomen als volgt:

 

Artikel 1. Duidelijkheid aan de voorkant:

 • Partijen stellen gezamenlijk het recept voor het te brouwen bier vast. Huurbrouwer geeft hiertoe de aanzet door het aanleveren van een zo compleet mogelijke receptuur, inclusief alle benodigde specificaties, ingrediënten, tijdschema’s, eventuele specifieke wensen en alle overige gegevens en informatie waarvan Huurbrouwer weet of behoort te weten dat deze voor Verhuurbrouwer van belang is.
 • Het recept wordt door Huurbrouwer aangeleverd in de vorm van het CRAFT modelsjabloon recepten. Dit modelsjabloon is te downloaden vanaf de CRAFT website of op te vragen bij Verhuurbrouwer.
 • Verhuurbrouwer zal het aangeleverde recept beoordelen en waar nodig met Huurbrouwer overleggen over eventuele onduidelijkheden en/of noodzakelijke aanpassingen. Verhuurder brengt bij deze beoordeling zijn kennis, kunde en ervaring als brouwer in het algemeen en van de beschikbaar gestelde brouwinstallatie en opschaling van recepten in het bijzonder in.

Artikel 2. Akkoord recept

 • Zodra het recept door Partijen gezamenlijk is vastgesteld en over en weer akkoord is verklaard, zal Verhuurbrouwer een gespecificeerde, schriftelijke offerte voor het te brouwen bier aan Huurbrouwer uitbrengen.
 • Het door Partijen voor akkoord ondertekende receptsjabloon is bijgevoegd als Bijlage 1 bij deze Overeenkomst.
 • Alle benodigde ingrediënten, grondstoffen, flessen, fusten en/of andere verpakkingsmaterialen, met uitzondering van etiketten, worden door Verhuurbrouwer ingekocht, tenzij Partijen hierover andere afspraken maken.
 • Indien sprake is van uitzonderlijke ingrediënten en/of grondstoffen, van niet-standaard flessen, fusten en/of andere verpakkingsmaterialen kan Verhuurbrouwer besluiten de inkoop aan Huurbrouwer te laten. In dat geval gebeurt de inkoop van de betreffende goederen voor rekening en risico van Huurbrouwer en is Huurbrouwer verantwoordelijk voor de tijdige levering, de geschiktheid en de kwaliteit van de in te kopen grondstoffen en/of verpakkingsmaterialen.

Artikel 3. Getekende offerte

3.1       Zodra Huurbrouwer de door Verhuurbrouwer uitgebrachte offerte voor akkoord heeft getekend, is Huurbrouwer een (aan)betaling ter hoogte van 50% van de offerteprijs verschuldigd. Verhuurbrouwer zal hiertoe een factuur aan Huurbrouwer sturen.

3.2       Het (definitief) inplannen door Verhuurbrouwer van het brouwsel cq. de brouwdag voor Huurbrouwer gebeurt pas na ontvangst van de in het vorige lid bedoelde (aan)betaling.

3.3       De door Huurbrouwer voor akkoord ondertekende offerte is bijgevoegd als Bijlage 2 bij deze Overeenkomst.

 

Artikel 4. Inplanning

 

4.1       Verhuurbrouwer plant het brouwsel cq. de brouwdag voor Huurbrouwer in aan de hand van de eigen planning, daarbij zoveel als mogelijk rekening houdend met de wensen van Huurbrouwer. Verhuurbrouwer is niet verplicht zich qua inplanning geheel en uitsluitend naar de wensen van Huurbrouwer te richten.

4.2       Verhuurbrouwer laat Huurbrouwer zo spoedig mogelijk, bij voorkeur minimaal één maand tevoren, weten welke datum voor Huurbrouwer is ingepland.

 

Artikel 5. Aanpassingen receptuur

5.1       Aanpassingen aan het door Partijen ondertekende receptsjabloon voorafgaand aan het brouwen kunnen tot uiterlijk drie weken voor de ingeplande datum schriftelijk door Huurbrouwer aan Verhuurbrouwer worden voorgelegd. Verhuurbrouwer zal de voorgelegde aanpassingen beoordelen en zo spoedig mogelijk aan Huurbrouwer laten weten of de aanpassingen akkoord zijn.

5.2       Verhuurbrouwer is niet verplicht mee te werken aan het doen van aanpassingen aan het origineel overeengekomen recept. Indien Verhuurbrouwer de door Huurbrouwer gewenste aanpassing goedkeurt, is Verhuurbrouwer gerechtigd eventuele meerkosten bij Huurbrouwer in rekening te brengen.

5.3       Alle wijzigingen in de originele receptuur en eventueel bijbehorende meerkosten worden door Partijen schriftelijk vastgelegd. Pas na tijdig akkoord op de meerkosten door Huurbrouwer worden deze wijzigingen definitief.

5.4       Uitsluitend in geval van onverwachte gebeurtenissen tijdens het brouwproces kunnen op initiatief van en/of door Verhuurbrouwer zelfstandig aanpassingen aan het door Partijen ondertekende receptsjabloon worden gedaan, indien en voor zover Verhuurbrouwer dit noodzakelijk acht.

5.5       Verhuurbrouwer zal eventueel noodzakelijke aanpassingen zoals in het vorige lid bedoeld, zoveel als mogelijk aan Huurbrouwer voorleggen en met Huurbrouwer afstemmen volgens het navolgende escalatieschema:

 • Indien Huurbrouwer ter plekke aanwezig is, neemt Huurbrouwer de definitieve beslissing en wordt de aanpassing door Partijen vastgelegd in het brouwverslag;
 • Indien Huurbrouwer niet ter plekke aanwezig is, zal Verhuurbrouwer met Huurbrouwer in contact treden om de aanpassing voor te leggen en hierop door Huurbrouwer te laten beslissen. Een eventuele aanpassing wordt zo spoedig mogelijk door Partijen vastgelegd in het brouwverslag.
 • Indien Huurbrouwer niet (tijdig) bereikbaar is en/of niet (tijdig) een beslissing neemt, dan wel de onverwachte gebeurtenis Verhuurbrouwer geen tijd en ruimte laat om nader met Huurbrouwer te overleggen, neemt Verhuurbrouwer de definitieve beslissing naar eer en geweten en in alle redelijkheid handelend als vakkundig brouwer.

In alle genoemde situaties komt de genomen beslissing voor rekening en risico van Huurbrouwer.

Artikel 6. Vorm huurbrouwen / Inspanning Partijen

6.1       Partijen erkennen dat binnen het brede spectrum van huurbrouwen grofweg drie varianten zijn te onderscheiden, elk met hun eigen specifieke kenmerken:

 1. Huurbrouwer is hobbybrouwer / Eerste batch(es) van een bier van een professionele(re) Huurbrouwer
 2. Herhaalrecept zonder extra inbreng Huurbrouwer
 3. Huurbrouwer brouwt mee en bepaalt

Toelichting:            Is sprake van variant A, dan levert Huurbrouwer actieve input en mag van Verhuurbrouwer actieve inbreng en/of kennis met betrekking tot onder meer de eigen brouwinstallatie en het opschalen van recepten worden verwacht. Verhuurbrouwer is voornamelijk dienstverlenend en Partijen leveren een gezamenlijke inspanning om tot een goed resultaat te komen.

Is sprake van variant B, dan volstaat Huurbrouwer met het (opnieuw) aanleveren van het recept en mag van Verhuurbrouwer worden verwacht dat – binnen de marges van een natuurproduct – een bekend resultaat wordt behaald. Verhuurbrouwer is naast dienstverlenend ook uitvoerend en levert de voornaamste inspanning om tot een goed resultaat te komen.

Is sprake van variant C, dan levert Huurbrouwer een (zeer) actieve bijdrage aan en de eindbeslissing(en) over het verloop van het brouwproces en mag van Verhuurbrouwer een ondersteunende rol worden verwacht met name met betrekking tot kennis van de eigen brouwinstallatie. Verhuurbrouwer is uitsluitend dienstverlenend en levert een ondergeschikte inspanning om tot een goed resultaat te komen.

6.2       Partijen kwalificeren de opdracht zoals vastgelegd in deze Overeenkomst als variant A / B / C (keuze maken) en accepteren de verantwoordelijkheden en inspanningen die deze variant met zich meebrengt.

 

Artikel 7. Duidelijkheid aan de achterkant

7.1       Verhuurbrouwer houdt een brouwverslag bij van het volledige brouwproces. Voor zover mogelijk tekent Huurbrouwer voor akkoord voor eventuele aanpassingen in de receptuur en/of noodzakelijke aanpassingen vanwege onverwachte gebeurtenissen tijdens het brouwproces, overeenkomstig het bepaalde in artikel 5 van deze Overeenkomst.

7.2       Het brouwverslag wordt door Verhuurbrouwer aan Huurbrouwer verstrekt bij oplevering of uiterlijk bij facturatie van de laatste betaling.

7.3       Het brouwverslag wordt door Verhuurbrouwer aangeleverd in de vorm van het CRAFT modelsjabloon brouwverslag. Dit modelsjabloon is te downloaden vanaf de CRAFT website of op te vragen bij Verhuurbrouwer. >>> nog te ontwikkelen

 

Artikel 8. THT-datum

8.1       Huurbrouwer bepaalt zelfstandig welke THT (‘tenminste houdbaar tot’)-datum het voor Huurbrouwer gebrouwen bier meekrijgt. Verhuurbrouwer kan hierover desgevraagd adviseren, maar de bepaling van de THT-datum komt steeds voor rekening en risico van Huurbrouwer.

8.2       De THT-datum die Huurbrouwer aan het bier meegeeft, staat uitdrukkelijk los van mogelijke garantie door en/of eventuele aansprakelijkheid van Verhuurbrouwer.

Artikel 9. Garantie

9.1       Verhuurbrouwer staat jegens Huurbrouwer in voor de aanwezige kwaliteit, kennis en kunde, voor de te gebruiken brouwinstallatie en eventuele eigen (ingekochte) producten, voor ingezet personeel en ingezette derden.

9.2       Verhuurbrouwer garandeert de kwaliteit van het voor Huurbrouwer gebrouwen bier gedurende maximaal twaalf maanden tegen objectief ‘slecht’ / onacceptabel bier ten gevolge van evidente brouwfouten. Indien de kwaliteit ter discussie staat, is het aan Huurbrouwer om het objectief ‘slecht’ / onacceptabel zijn van het bier ten gevolge van evidente brouwfouten aan te tonen, bij voorkeur middels labonderzoek.

9.3       Geringe en/of binnen de branche geaccepteerde afwijkingen in zaken als geschatte aantal (hecto)liters opbrengst, ABV, IBU, EBC, zuurtegraad etc. dienen door Huurbrouwer te worden geaccepteerd en geven Huurbrouwer geen aanspraak op de garantie zoals benoemd in lid 2 van dit artikel.

9.4       Indien naar het oordeel van Verhuurbrouwer extreme en/of risicovolle technieken worden toegepast en/of extreme en/of risicovolle toevoegingen worden gedaan op verzoek van Huurbrouwer, vervalt iedere aanspraak op de garantie zoals benoemd in lid 2 van dit artikel. De toepassing van extreme en/of risicovolle technieken en/of toevoegingen geschiedt volledig voor rekening en risico van Huurbrouwer. Het op verzoek van Huurbrouwer toepassen van dergelijke technieken en/of toevoegingen wordt door Partijen expliciet vastgelegd in het recept en/of brouwverslag, afhankelijk van het moment van het verzoek door Huurbrouwer.

9.5       Iedere aanspraak op de garantie zoals benoemd in lid 2 van dit artikel vervalt, indien Huurbrouwer niet op correcte wijze omgaat met het voor Huurbrouwer gebrouwen bier en/of niet dit op de juiste wijze opslaat. Voor zover Verhuurbrouwer aanwijzingen geeft over de omgang met en opslag van het voor Huurbrouwer gebrouwen bier, is Huurbrouwer verplicht deze aanwijzingen strikt op te volgen.

9.6       Een terecht beroep van Huurbrouwer op de garantie zoals benoemd in lid 2 van dit artikel leidt tot het terugbetalen van de voor de betreffende batch betaalde koopprijs of tot het opnieuw brouwen van het bier door Verhuurbrouwer, zulks naar keuze van Verhuurbrouwer.

 

Artikel 10. Betaling

10.1     Zodra Huurbrouwer de door Verhuurbrouwer uitgebrachte offerte akkoord heeft verklaard, is Huurbrouwer een (aan)betaling ter hoogte van 50% van de offerteprijs verschuldigd. Verhuurbrouwer zal hiertoe een factuur aan Huurbrouwer doen toekomen.

10.2     Zodra levering plaatsvindt, is Huurbrouwer een tweede betaling ter hoogte van 50% van de offerteprijs plus eventuele meerkosten verschuldigd. Verhuurbrouwer zal hiertoe een factuur aan Huurbrouwer doen toekomen.

10.3     Alle facturen dienen binnen veertien dagen na dagtekening door Huurbrouwer aan Verhuurbrouwer betaald te zijn, tenzij de factuur uitdrukkelijk een andere betalingstermijn vermeldt.

Artikel 11. Eigendomsvoorbehoud  / Retentierecht

11.1     Levering van het voor Huurbrouwer gebrouwen bier vindt plaats onder eigendomsvoorbehoud. Dit betekent dat de geleverde goederen eigendom van Verhuurbrouwer blijven, totdat Huurbrouwer de volledige offerteprijs plus eventuele meerkosten aan Verhuurbrouwer heeft voldaan.

11.2     Het is Verhuurbrouwer te allen tijde toegestaan om in plaats van het leveren onder eigendomsvoorbehoud ervoor te kiezen het retentierecht uit te oefenen en het voor Huurbrouwer gebrouwen bier onder zich te houden, totdat Huurbrouwer de volledige offerteprijs plus eventuele meerkosten aan Verhuurbrouwer heeft voldaan. Indien Verhuurbrouwer hiervoor kiest, zal hij dit zo spoedig mogelijk aan Huurbrouwer laten weten.

Artikel 12. Intellectuele eigendom / Geheimhouding

12.1     Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de receptuur van het voor Huurbrouwer gebrouwen bier liggen bij Huurbrouwer, tenzij sprake is van een zogeheten ‘white label’ en/of ‘etiketbier’ (bier naar recept van Verhuurbrouwer dat onder de naam van Huurbrouwer op de markt wordt gebracht), in welk geval de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de receptuur bij Verhuurbrouwer liggen.

12.2     Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot (door Huurbrouwer aan te leveren) etiketten en de daarop door Huurbrouwer gevoerde namen, merken, logo’s, beschrijvingen etc. liggen bij Huurbrouwer.

12.3     Verhuurbrouwer zal de receptuur van Huurbrouwer en de door Huurbrouwer gevoerde namen, merken, logo’s, beschrijvingen etc. uitsluitend gebruiken voor het uitvoeren van deze Overeenkomst. Het is Verhuurbrouwer uitdrukkelijk niet toegestaan om het recept van Huurbrouwer en/of de door Huurbrouwer op het etiket gevoerde namen, merken, logo’s, beschrijvingen etc. te kopiëren en/of na te bootsen.

12.4     Op Verhuurbrouwer rust een geheimhoudingsplicht ten aanzien van de receptuur van het voor Huurbrouwer gebrouwen bier. Het is Verhuurbrouwer dan ook niet toegestaan om (delen van) dit recept openbaar te maken en/of met derden te delen zonder voorafgaande toestemming van Huurbrouwer, tenzij Verhuurbrouwer hiertoe gedwongen is op last van een wettelijk voorschrift of gerechtelijk bevel.

12.5     De in lid 3 en lid 4 van dit artikel vermelde verplichtingen en/of verboden zijn op gelijke wijze van toepassing op personeel van Verhuurbrouwer en op door Verhuurbrouwer ingezette derden. Voor zover nodig zal Verhuurbouwer de betreffende verplichtingen en/of verboden contractueel vastleggen richting personeel en in te zetten derden.

 

Artikel 13. Etiketten

13.1     De verantwoordelijkheid voor het verzorgen en tijdig aanleveren van etiketten aan Verhuurbrouwer en voor het voldoen aan de Etiketteringsverordening rust volledig en uitsluitend bij Huurbrouwer.

13.2     Te gebruiken etiketten dienen door Huurbrouwer uiterlijk vijf werkdagen voorafgaand aan de door Verhuurbrouwer gecommuniceerde verwachte botteldatum aangeleverd te zijn op de door Verhuurbrouwer aangegeven locatie.

 

            alternatief:

 

            Te gebruiken etiketten dienen door Huurbrouwer uiterlijk drie weken na afloop van de door Verhuurbrouwer gecommuniceerde brouwdatum aangeleverd te zijn op de door Verhuurbrouwer aangegeven locatie.

 

13.3     In het kader van transparantie op de craft biermarkt is Huurbrouwer verplicht om de naam van Verhuurbrouwer op het etiket te vermelden als locatie waar het bier gebrouwen is, tenzij Partijen gezamenlijk uitdrukkelijk anders overeenkomen.

 

Artikel 14. Vertraging

14.1     Het niet, niet correct, niet tijdig en/of niet volledig aanleveren van overeengekomen hoeveelheden en/of hoedanigheden van grondstoffen, flessen, etiketten e.d. door Huurbrouwer leidt tot vertraging in het geplande en overeengekomen productieproces. De hierdoor ontstane vertraging komt volledig voor rekening en risico van Huurbrouwer.

14.2     Indien sprake is van vertraging zoals omschreven in het eerste lid van dit artikel, is Verhuurbrouwer gerechtigd is de productie voor Huurbrouwer voor onbepaalde tijd op te schorten en eenzijdig een nieuwe cq. aangepaste planning vast te stellen.

 • Verhuurbrouwer is niet aansprakelijk voor enige schade die Huurbrouwer lijdt als gevolg van

een vertraging zoals omschreven in het eerste lid van dit artikel en/of van het gebruikmaken door Verhuurbrouwer van de mogelijkheden zoals omschreven in het tweede lid van dit artikel.

14.4     Indien Verhuurbrouwer ten gevolge van een vertraging zoals omschreven in het eerste lid van dit artikel (gevolg)schade lijdt door het stokken van de productie, is Huurbrouwer aansprakelijk voor deze schade.

 

Artikel 15. Annuleren

15.1     Wanneer Huurbrouwer zijn opdracht tot het brouwen van een bier door Verhuurbrouwer uiterlijk 48 uur voor de ingeplande aanvang van het brouwproces annuleert, is Huurbrouwer 50% van de overeengekomen offerteprijs en eventueel van toepassing zijnde meerkosten verschuldigd als zijnde annuleringskosten.

15.2     Wanneer Huurbrouwer zijn opdracht tot het brouwen van een bier door Verhuurbrouwer korter dan 48 uur voor de ingeplande aanvang van het brouwproces annuleert, is Huurbrouwer 100% van de overeengekomen offerteprijs en eventueel van toepassing zijnde meerkosten verschuldigd als zijnde annuleringskosten.

Artikel 16. Kwaliteit

16.1     Verhuurbrouwer staat er voor in dat zij voldoet aan de Hygiënecode, de HACCP-norm en alle overige van toepassing zijnde overheidsregels.

16.2     Huurbrouwer beseft en accepteert dat, ondanks het in het vorige lid bepaalde, bierbrouwen een natuurlijk proces betreft en dat bier een natuurproduct is dat aan smaakevolutie onderhevig is.

Artikel 17. Aansprakelijkheid

17.1     Verhuurbrouwer is nimmer aansprakelijk voor enige schade van Huurbrouwer, indien Huurbrouwer:

 • zijn verplichtingen uit deze Overeenkomst niet, niet tijdig en/of niet volledig is nagekomen;
 • het product onzorgvuldig heeft behandeld en/of aan abnormale omstandigheden heeft blootgesteld; of
 • in strijd met (gebruiks)aanwijzingen van Verhuurbrouwer heeft gehandeld.

17.2     Iedere aansprakelijkheid van Verhuurbrouwer is beperkt tot de door Verhuurbrouwer gefactureerde batch van het betreffende bier, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Verhuurbrouwer.

 

Artikel 18. Bijlagen / Algemene voorwaarden

18.1     Op deze Overeenkomst zijn de CRAFT algemene (branche)voorwaarden van toepassing. Huurbrouwer verklaart een exemplaar te hebben ontvangen van en bekend te zijn met deze voorwaarden.

18.2     Zowel de in het vorige lid genoemde CRAFT algemene (branche)voorwaarden als Bijlage 1 (ingevuld CRAFT receptsjabloon) en Bijlage 2 (voor akkoord getekende offerte) maken integraal onderdeel uit van deze Overeenkomst.

18.3     In geval van strijdigheid tussen bepalingen in de van toepassing zijnde algemene voorwaarden en bepalingen in deze Overeenkomst, prevaleren de bepalingen in deze Overeenkomst. In geval van strijdigheid tussen bepalingen in Bijlage 1 of 2 en bepalingen in deze Overeenkomst, prevaleren de bepalingen in de bijlagen.

 

Artikel 19. (Ver)nietig(baar) / Onverbindend

19.1     De (ver)nietig(baar)heid van een bepaling in deze Overeenkomst heeft niet tot gevolg dat de Overeenkomst in haar geheel (ver)nietig(baar) is. Indien één of meer bepalingen van deze Overeenkomst in of buiten rechte onverbindend wordt verklaard of om welke reden dan ook anderszins onverbindend mocht blijken te zijn, zal daardoor de geldigheid en kracht van de overige bepalingen van deze overeenkomst niet kunnen worden aangetast. In een dergelijk geval zullen Partijen in overleg treden teneinde de niet verbindende bepalingen te vervangen door bepalingen die wel verbindend zijn en die zo min mogelijk afwijken van de onverbindend geachte bepaling, mede gelet op het doel en de strekking van die bepalingen en van deze Overeenkomst.

 

Artikel 20. Toepasselijk recht / Bevoegde rechter

20.1     Op deze Overeenkomst en alle bijlagen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

20.2     Alle geschillen tussen Huurbrouwer en Verhuurbrouwer die mochten ontstaan en waarover niet in onderling overleg een oplossing kan worden bereikt, zullen worden voorgelegd aan de voor de vestigingsplaats van Verhuurbrouwer bevoegde rechter.

 

Aldus overeengekomen, opgemaakt in tweevoud en getekend te .............................. op ..................

 

Verhuurbrouwer                                               Huurbrouwer

 

..............................                                            ..............................

 

 

Openingstijden

ZO-MA-DI-WO  11:00 - 18:00
DO  11:00 - 21:00
VRIJ-ZAT  11:00 - 23:00

Social media

Volg ons!

9,5Review LogoWij scoren een 9,5 op Google reviews

Het Brouwdok

Nieuwe Willemskade 8
8862 RZ Harlingen
Nederland Bekijk op Google Maps

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? JaNeeMeer over cookies »